کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان مسئولیت پذیری اجتماعی CSR

شنبه، 05 آبان 1397
آموزش های داخلی - بازدید : 3283

  هدف از برگزاری دوره:


- ارتقا جایگاه اجتماعی سازمان
- کاهش هزینه های اقتصادی و اجتماعی سازمان
- توسعه بازار با رویکرد مسئولیت پذیری
- ارتقا انگیزش منابع انسانی


                           محتوای آموزشی:

بخش اول حرکت از نسل اول به نسل سوم:
-  نسل اول ازCSR :  از اقدامات خیریه تا مدیریت ریسک
-  نسل دوم ازCSR : از مدیریت ریسک تا خلق ارزش افرینی
-  نسل سوم CSR: خلق ارزش از طریق مسئوایت پذیری اجتماعی

بخش دوم: مدیریت CSR
- سودآوری از مسئولیت پذیری اجتماعی
- ارتقا  و بهبود نگرش اجتماعی به سازمان
- شاخص های مسئولیت پذیری
- سیستم و فرایندهای مسئولیت پذیری اجتماعی

 بخش سوم: ارزیابی CSR
- منطق ارزیابی
- ساختار و چارچوب ها


                     مخاطبین دوره:
- مدیران مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها
- مدیران روابط عمومی 
- مدیران اداری و پشتیبانی 
کارگاه آموزشی حال خوب
9 خرداد ماه 1402 - مجازی/ ساعت 16:00
ادامه
مدرسه فلسفه
با رویکرد کاهش بحران زیست محیطی معاصر
ادامه
مدیریت انگیزش (منابع انسانی)
9/ 10/ 1397 - دبیرخانه بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان مسئولیت پذیری اجتماعی CSR
25 آذرماه 1397 - دبیرخانه بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
یازدهمین دوره جایزه منابع انسانی ایران
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می شود.
ادامه
ششمین دوره جایزه نشان رهبری منابع انسانی
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می گردد.
ادامه
پنجمین دوره جایزه نشان مسئولیت پذیری سازمان
با همکاری بنیاد جهانی انرژی برگزار می شود
ادامه
فیلم های آشنایی با توانمندسازی منابع انسانی
بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران
ادامه
صدور گواهینامه صلاحیت و شایستگی منابع انسانی
نظام تأیید صلاحیت مدیران و کارشناسان منابع انسانی
ادامه
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی  اروپا
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا
ادامه
فروش هندبوک کیفیت جوران
جامع ترین کتاب کیفیت در جهان
ادامه