راهنمای جامع توانمندسازی منابع انسانی (ویرایش جدید)

راهنمای جامع توانمندسازی منابع انسانی (ویرایش جدید)

عنوان : راهنمای جامع توانمندسازی منابع انسانی (ویرایش جدید)
نویسنده/نویسندگان : بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران
ناشر : آسمان نگار
سال انتشار : 1392
رویکرد های سنتی مدیریت منابع انسانی بر اساس شناسائی ضعف های منابع انسانی و تقویت این ضعف ها بنا شده است. بر اساس این رویکرد ها، یکی از سوالات مهم عارضه یابی در سازمان ها بر شناسائی نقاط ضعف منابع انسانی متمرکز است.در این روش شناسی، انسان سازمانی نسبت به اهداف و خواسته های سازمانی از نقاط ضعفی برخوردار است که سازمان موظف به رفع آنان است. بر مبنای چنین نگرشهایی، این روند همواره در سازمان پا برجاست. از بعد هزینه نیز اتمامی برای آن وجود ندارد. این رویکردها زائیده نوع نگرش سازمان به منابع انسانی است. حال اگر نوع نگرش تغییر یابد، طبیعتا مسئله و روش حل مسئله در حوزه منابع انسانی نیز تغییر خواهد کرد.
در یک دهه اخیر، تفاوت در نوع نگرش به انسان سازمانی در رویکرد های مدیریت منابع انسانی قابل شناسائی است. دراین دوره، سازمان از نگرش مثبتی نسبت به انسان سازمانی برخوردار است و باور بر این دارد که منابع انسانی دارای ظرفیت ها و قابلیت هایی است که باید در مسیر اهداف سازمانی، شناسائی،توانمند و مدیریت گردند.
به عبارتی منابع انسانی موجود سازمان ما، دارای استعدادهایی هستند که باید شناسائی گردند و همچنین برای جذب منابع انسانی جدید باید فرایند جذب و استخدام را روی استعداد یابی بر اساس اهداف سازمانی متمرکز نماییم.
بنابراین مدیریت منابع انسانی وارد نگرشی متمایزی نسبت به گذشته شده است، که برای مدیریت این رویکرد نوین، بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران مدل مشخصی را متمرکز بر توانمندی های منابع انسانی و ارتقا این توانمندی ها بر اساس اهداف سازمانی طراحی نموده است.
به موازات این موضوع، این بنیاد منطق ارزیابی نیز، باز تولید نموده تا بتوان این رویکرد نوین را مورد اندازه گیری و مدیریت قرارداد.
کتاب راهنمای جامع "توانمندسازی منابع انسانی"  به ادبیات موضوع نپرداخته است، بلکه دستورالعمل اجرایی برای توانمندسازی منابع انسانی و ارزیابی آن به مدیران و کارشناسان ارائه نموده است.

در این کتاب شما با موضوعات زیر آشنا خواهید شد:

فصل اول : توانمندسازی منابع انسانی

             اصول و مفاهیم کلیدی
             بخش اول : مفاهیم کلی
             بخش دوم : مفاهیم ترکیبی
             بخش سوم : مفاهیم عمومی

فصل دوم : مدل توانمند سازی منابع انسانی
    
      معیار های توانا ساز
             معیار رهبری منابع انسانی
             معیار خط مشی و راهبرد منابع انسانی
             معیار ترغیب و تشویق
      معیار های نتایج
             معیار مشارکت
             معیار خلاقیت و نوآوری
             معیار عملکردهای کلیدی سازمان

فصل سوم :ارزیابی و امتیاز دهی

      سطوح بلوغ سازمانی
      سیستم امتیازدهی
      جدول راهنمای امتیاز دهی توانا سازها
      جدول راهنمای امتیاز دهی نتایج
      امتیازات معیارهای مدل توانمندسازی منابع انسانی
      جداول ارزیابی معیارهای توانا ساز
      جداول امتیاز دهی معیارهای تواناساز
      جداول ارزیابی معیارهای نتایج
      جداول امتیاز دهی معیارهای نتایج
      فرایند ارزیابی
      دریافت اظهارنامه از دبیرخانه
      تطبیق اظهارنامه با بلوغ سازمانی
      امتیاز دهی بر اساس منطق ADLI
      امتیاز دهی بر اساس منطق LeTCI
      گزارش بازخورد
پیوست

مدیریت انگیزش (منابع انسانی)
9/ 10/ 1397 - دبیرخانه بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان مسئولیت پذیری اجتماعی CSR
25 آذرماه 1397 - دبیرخانه بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
یازدهمین دوره جایزه منابع انسانی ایران
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می شود.
ادامه
ششمین دوره جایزه نشان رهبری منابع انسانی
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می گردد.
ادامه
پنجمین دوره جایزه نشان مسئولیت پذیری سازمان
با همکاری بنیاد جهانی انرژی برگزار می شود
ادامه
فیلم های آشنایی با توانمندسازی منابع انسانی
بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران
ادامه
صدور گواهینامه صلاحیت و شایستگی منابع انسانی
نظام تأیید صلاحیت مدیران و کارشناسان منابع انسانی
ادامه
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی  اروپا
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا
ادامه
فروش هندبوک کیفیت جوران
جامع ترین کتاب کیفیت در جهان
ادامه