استانداردبین المللی اعتباربخشی بیمارستان ها

استانداردبین المللی اعتباربخشی بیمارستان ها

عنوان : استانداردبین المللی اعتباربخشی بیمارستان ها
نویسنده/نویسندگان : Joint Commission International
ناشر : آسمان نگار
مترجم/مترجمین : بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران
سال انتشار : 1392
اعتبار بخشي چيست؟
اعتباربخشي، يک فرآيند است، سيستمي مجزا و متفاوت با نظام مراقبت از سلامتي که معمولاً غيردولتي است. و در صورت پيوستن به مجموعه‌اي از الزامات (استانداردها) که جهت بهبود کيفيت و ايمني مراقبت طراحي شده‌اند، قادر به محاسبه و ارزيابي نظام مراقبت از سلامت مي‌باشد. اعتباربخشي، معمولاً فعاليتي داوطلبانه است و استانداردهاي آن، غالباٌ قابل دست يابي و مناسب قلمداد مي‌شوند.
اعتباربخشي، در يک سازمان، تعهدي آشکار در جهت بهبود کيفيت و ايمني مراقبت از بيمار، اطمينان از محيط مراقبتي ايمن و فعاليتي مستمر براي کاهش خطراتي که بيماران و کارکنان را تهديد مي‌کنند، فراهم مي‌نمايد. اعتباربخشي، به عنوان يک ارزشيابي کيفي و ابزار مديريتي موثر، توجه جهانيان را به خود جلب کرده است.
 
فوايد اعتباربخشي چيست؟
فرآيند اعتباربخشي براي ايجاد فرهنگ ايمني و کيفيت، در سازماني که مي‌کوشد تا روش‌هاي مراقبت از بيمار را همواره ارتقاء دهد، طراحي شده است. براي دست‌يابي به اين اهداف سازمان‌ها مي‌بايست:
 • افزايش اعتماد عمومي در مورد اين که براي سازمان، ايمني و کيفيت مراقبت از بيماران اهميت دارد؛
 • آماده کردن فضاي کاري امن و نتيجه بخش که رضايت کارکنان را تامين کند؛
 • گفتگو با منابع تامين مالي براي مراقبت، درباره‌ي داده‌ها در خصوص کيفيت مراقبت؛
 • گوش دادن به بيمار و خويشاوندانش، احترام به حقوق ايشان و شرکت دادن آنها در فرآيند مراقبت؛
 • ايجاد فرهنگ يادگيري از گزارش‌هاي به موقع در مورد رويدادهاي ناخوشايند و مسائل ايمني؛ و
 • ايجاد رهبري مشترک، براي تنظيم اولويت‌ها و رهبري مستمر، براي کيفيت و ايمني بيمار در تمام سطوح.
 
مقصود و هدف از ابتکارات اعتباربخشي JCI چيست؟
اعتباربخشي JCI ، مجموعه اي از ابتکارات متنوع است که در پاسخ به درخواست‌هاي رو به رشد در سراسر جهان، براي ارزشيابي مراقبت از سلامت بر مبناي استانداردها، طرح‌ريزي شده است. مقصود اين است که فرآيندهايي عيني، براي ارزيابي سازمان‌هاي مراقبت از سلامتي در اختيار جامعه‌ي بين‌المللي استاندارد محور گذاشته شود. هدف اين برنامه، اين است که با اجراي استانداردهاي مورد توافق عمومي، اهداف جهاني ايمني بيمار و تامين راهنماي اندازه‌گيري، نمونه‌هايي از پيشرفت مستمر و پايدار در سازمان‌هاي مراقبت از سلامتي، فعال شود. علاوه بر اين، در مورد استانداردهاي بيمارستان‌هاي مراقبت‌هاي دايم و بحراني که در ويرايش سوم اين کتاب آمده است، JCI، استانداردها و برنامه‌هايي جهت اعتباربخشي در موارد زير را بسط داده است:
 • مراقبت سرپايي
 • آزمايشگاه‌هاي کلينيکي (باليني)
 • مراكز مراقبت اوليه
 • تداوم مراقبت (مراقبت در خانه، زندگي با کمک، مراقبت‌هاي طولاني مدت، مراقبت بيمارستاني)
 • سازمان‌هاي حمل و نقل پزشکي
JCI ، همچنين به برنامه‌هايي که براي بيماري‌ها يا شرايط خاص، مراقبت‌هايي را تامين مي‌کنند، مانند برنامه مراقبت از بيماران مبتلا به سکته مغزي يا بيماران قلبي، گواهي‌نامه اعطا مي‌کند. برنامه‌هاي اعتباربخشي، برمبناي چارچوب بين‌المللي استانداردهاي قابل انطباق با نيازهاي محلي قرار دارند. برنامه‌ها را موارد زير مشخص مي‌کنند:
 • استانداردهاي بين‌المللي مورد توافق عمومي را يک گروه ضربت بين‌المللي توسعه داده و حفظ مي‌نمايد و يک کميته‌ي بين‌المللي آن را تصويب مي‌کند. اين استانداردها، مبناي برنامه اعتباربخشي به شمار مي‌آيند.
 • فلسفه‌ي اصلي استانداردها، بر مبناي ضوابط مديريت کيفيت و توسعه پايدار کيفيت قرار دارد.
 • فرآيند اعتباربخشي، مطابق با عوامل قانوني، مذهبي و يا فرهنگي درون هر کشور، طرح‌ريزي شده است. اگرچه استانداردها به صورت هماهنگ و يک دست تنظيم شده‌اند، سطح انتظارات در مورد ايمني و کيفيت مراقبت از بيمار، و ملاحظات خاص هر منطقه در ارتباط با اجابت آن انتظارات، بخشي از فرآيند اعتباربخشي به شمار مي آيد.
 • گروه ارزيابي محل و برنامه‌ي کار ايشان، بستگي به اندازه‌ي سازمان و نوع خدماتي که ارائه مي‌کند، دارد. براي مثال، براي ارزيابي يک سازمان چند تخصصي بزرگ، ممکن است که نياز به چهار يا پنج روز بررسي توسط يک پزشک، يک نرس و يک سرپرست باشد، در حالي که يک بيمارستان تك نخصصي 50 تخت‏خوابي ممکن است که به بررسي كوتاه‏ مدت‏ تري توسط تيمي كوچك‏تر نياز داشته باشد.
 • اعتباربخشي JCI، معتبر و قانوني، قابل اطمينان و عيني طراحي شده است و بر مبناي تحليل يافته‌ها از ارزشيابي و بررسي قرار دارد. تصميمات نهايي در مورد اعتباربخشي، توسط کميته‌ي بين‌المللي اعتباربخشي اتخاذ مي‌شود.
در این کتاب شما با مطالب زیر آشنا می شوید:

 
استانداردها  
    
بخش اول: استانداردهاي بيمار محور       
·    اهداف بين المللي ايمني بيمار(IPSG)       
·    دسترسي به مراقبت و تداوم مراقبت((ACC       
·    حقوق بيمار و خانواده ((PFR       
·    ارزيابي بيماران(AOP)       
·    مراقبت از بيماران(COP)       
·    مراقبت بيهوشي و جراحي(ASC)       
·    استفاده و مديريت دارو(MMU)       
·    آموزش بيمار و خانواده(PFE) 
      
بخش دوم: استانداردهاي مديريت سازمان مراقبت بهداشتي       
·    بهبود كيفيت و ايمني بيمار(QPS)       
·    پيشگيري و كنترل عفونت (PCI)       
·    نظارت، رهبر و مديريت((GLD       
·    مديريت تاسيسات و ايمني FMS))       
·    آموزش حين خدمت و مهارت‌هاي حرفه‌اي(SQE)       
·    مديريت ارتباطات و اطلاعات(MCI) 
    
فهرست اصطلاحات    
مدیریت انگیزش (منابع انسانی)
9/ 10/ 1397 - دبیرخانه بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان مسئولیت پذیری اجتماعی CSR
25 آذرماه 1397 - دبیرخانه بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
یازدهمین دوره جایزه منابع انسانی ایران
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می شود.
ادامه
ششمین دوره جایزه نشان رهبری منابع انسانی
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می گردد.
ادامه
پنجمین دوره جایزه نشان مسئولیت پذیری سازمان
با همکاری بنیاد جهانی انرژی برگزار می شود
ادامه
فیلم های آشنایی با توانمندسازی منابع انسانی
بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران
ادامه
صدور گواهینامه صلاحیت و شایستگی منابع انسانی
نظام تأیید صلاحیت مدیران و کارشناسان منابع انسانی
ادامه
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا
ادامه
فروش هندبوک کیفیت جوران
جامع ترین کتاب کیفیت در جهان
ادامه