شهروندمداری

شهروندمداری

عنوان : شهروندمداری
نویسنده/نویسندگان : کیث فالکس
ناشر : نشر شهر
مترجم/مترجمین : محمدحسن امامی
سال انتشار : 1388
مبحث شهروندي براي همه مردم ودرهمه جا، جالب وجذاب است. گروه هاي راست و چپ مي ا نديشند كه مي توانند اززبان وگفتمان شهروندي درپيشبرد افكارسياسي خودشان بهره ببرند، زيرا در مفهوم شهروندي عناصرفردگرا1 وجمع گرا2 هردو وجود دارند. ليبرالها براي شهروندي ارزش قائل نيستند زيرا باتوجه به حقوقي كه براي عموم قائل مي شود، فرد اجازه و فرصت مي يابد تا بدون مراحمت ديگران، به موضوعاتي كه بدانها علاقه دارد، بپردازد. ازسوي ديگر حقوق سياسي كه به مردم تعلق مي گيرد، آنان را مجاز مي سازد تا درشكل گيري نهادهاي مشترك دولتي، نقش داشته باشند. پس شهروندي ازاين نظر هم موضوع بسيار جذابي است. وهمكاري افراد را دراداره زندگي خودشان ميسرمي سازد. درحقيقت پديده شهروند شخصي اكسي  موران است  يعني علاوه برحقوقي كه به مردم مي بخشد وظايفي رانيز  براي آنها تعيين كرده است  (الدفيلد5 1990:1591).  به عبارت ديگر حتي دركشوري چون ايالات متحد هم، كه غالباً تصور مي شود چندان توجهي به مسؤوليتها نمي شود، براي پذيرش شهروند، قسم وعهدي درنظرگرفته شده است مبني براين كه شهروند با يد تعهداتي ازجمله وفاداري و پايداري به اساسنامه كشور، خدمت نظام وحتي انجام هركاري  راكه اهميت ملي داشته باشد، درهرزماني كه لازم شد را، برعهده بگيرد.  همه جوامع سياسي، صرنظر از هرمرامي كه داشته باشند، الزاماً ازشهروندان خود توقعات وانتظاراتي دارند. لذا شهروندي هم براي محافظه كاران وهم حاميان محيط زيست وحفظ جوامع، جاذبه بسياردارد زيرا همگي درمورد مسؤوليتهاي فرد درقبال جامعه و محيط زيست، تاكيد بسياردارند و معتقدندكه تنها دراين بافت ووضع جمعي است كه روابط انساني و درنتيجه حقوق انسانها، پايدار مي ماند.
از دهه 1980 به بعد چپگرايان نيز شهروندي را پذيرفته اند و آن را بالقوه نظريه راديكالي مطلوبي دانسته اند. البته برخي از سوسياليستها هميشه متوجه امكانات بالقوه و دموكراتيك شهروندي بوده اند اما درگذشته برخوردكلي چپگريان با موضوع شهروندي توام با بدبيني وشك بوده است وآن را بخشي ازمشكل ، ونه راه حلي براي بي عدالتيهاي ناشي از كاپيتاليسم، به شمارآورده اند. درحقيقت ازنظر آنان حقوق شهروندي سرشار ازمنطق كاپيتاليستي بوده است زيرا كمك مي كندتا مالكيت شخصي مشروع بنمايد و نابرابريهاي ناشي از تفاوتهاي موجود درجامعه طبقاتي را با شعارهاي دلنشين درباره برابري، پنهان مي كند. شكست كمونيسم وافول سازماندهي طبقاتي وآگاهي ازاين كه درجوامع تلفيقي1 (غيريكدست) كه روزبروز هم ناهمگني درآنها شدت مي يابد،  نمي توان همه نابرابريها را به سطح مسايل اقتصادي تنزل داد، باعث شد تا بسياري از سوسياليستها درباره موضوع شهروندي تجديد نظر كنند. فمينيست ها 2 نيز ازمفهوم شهروندي بهره  مي برند تا درباره اختناق واستضعاف زنان نظريه پردازي بنمايند. تجزيه وتحليلهايي كه ايشان درباره ماهيت كلي پديده شهروندي، ارائه مي كنند تاحدي باعث شده است تا توجه ما ازماهيت جامعه اي كه حقوق شهروندي درآن رعايت مي شود و از ابهاماتي كه دربرگيرنده حقوق و وظايف مربوط به آن است، منحرف شود. فقر وتبعيض درشكلهاي مختلف وطرديك قشر از جامعه، همه مي تواند مزاياي شهروندي را از بيخ وبن برچيند و به همين سبب بررسي پيرامون موضوع شهروندي بايد مطالعه  درباره شرايطي را كه بدان مفهوم مي بخشند نيزدربر بگيرد.
یازدهمین دوره جایزه منابع انسانی ایران
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می شود.
ادامه
ششمین دوره جایزه نشان رهبری منابع انسانی
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می گردد.
ادامه
پنجمین دوره جایزه نشان مسئولیت پذیری سازمان
با همکاری بنیاد جهانی انرژی برگزار می شود
ادامه
فیلم های آشنایی با توانمندسازی منابع انسانی
بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران
ادامه
صدور گواهینامه صلاحیت و شایستگی منابع انسانی
نظام تأیید صلاحیت مدیران و کارشناسان منابع انسانی
ادامه
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی  اروپا
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا
ادامه
فروش هندبوک کیفیت جوران
جامع ترین کتاب کیفیت در جهان
ادامه