آیین نامه داخلی کمیسیون

ارکان کمیسیون - بازدید : 2464
آیین نامه داخلی کمیسیون که توسط هیئت رئیسه تدوین و به تصویب رسیده به شرح زیر است:

 

مقدمه
آئین نامه داخلی هیئت رئیسه کمیسیون ساماندهی منابع انسانی
به استناد بند 2و3 منشور حرفه ای کمیسیون ساماندهی مدیران و کارشناسان منابع انسانی، هیئت رئیسه با انتخاب اعضا تشکیل و آیین نامه مربوط در روز چهارشنبه مورخ 22/03/1392 به اتفاق آرا تصویب شد.

ماده1-نحوه انتخاب ارکان هیئت رئیسه:
در اولین جلسه کمیسیون که با دعوت رئیس بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران تشکیل می شود، از میان هفت نفر اعضاء اصلی کمیسیون با رای مستقیم و یا کتبی اکثریت حاضرین  یک نفر بعنوان رئیس، یک نفر بعنوان نایب رئیس و یک نفر بعنوان دبیر جلسه انتخاب می شود.
       
ماده2-نحوه تشکیل جلسات هیئت رئیسه :
جلسات هیئت رئیسه به ریاست رئیس هیئت و در غیاب وی، نائب رئیس هیئت و با حضور حداقل 4 نفر از اعضای اصلی رسمیت    می یابد و برای تصویب هرموضوع رای موافق حداقل 4 نفر از اعضای اصلی ضروری است.
تبصره1: جلسات حداقل ماهی یکبار در محل بنیاد با دعوت کتبی دبیر برگزار می گردد. تاریخ برگزاری هرجلسه در جلسه قبل تعیین می شود که همراه ارسال صورتجلسه  جلسه قبل توسط دبیرخانه به اطلاع کلیه اعضای هیئت رئیسه خواهد رسید.
تبصره 2: جلسات فوق العاده با تقاضای حداقل 2 نفر از اعضای اصلی تشکیل خواهد شد.
تبصره 3: دستور کار هر جلسه توسط دبیر با هماهنگی رئیس و یا نائب رئیس تنظیم و به همراه دعوت نامه به اطلاع اعضا می رسد.
تبصره 4: پیشنهادات جدید خارج از دستور کار جلسه با تایید اکثریت اعضای حاضر در جلسه قابل طرح است.       
       
       
ماده 3- رئيس كميسيون مي تواند با طرح و تصويب موضوع در جلسه رسمي هيئت رئيسه، حسب مورد از افراد صاحب نظر و متخصص غير عضو براي شركت در جلسات هيئت رئيسه و مجمع عمومي دعوت نمايد. افراد مدعو فاقد حق رأي هستند.       
ماده 4- اعضاي علي البدل هيئت رئيسه كميسيون و بازرس كميسيون مي توانند بدون حق رأي در جلسات هيأت رئيسه حضور داشته باشند.       
ماده 5- دو جلسه غيبت غيرموجه متوالي يا چهار جلسه غيبت غيرموجه غيرمتوالي هريك از اعضاي هيئت رئيسه در سال در جلسات رسمي هيئت رئيسه، مشمول تذكر خواهد بود. رئيس هيئت رئيسه مي تواند در صورت وقوع  شش غيبت غير موجه هر عضو در جلسات رسمي هيئت رئيسه، پيشنهاد عزل وي را در مجمع عمومي و یا هیئت رئیسه مطرح نمايد. در صورت عزل، استعفا یا هر دلیل دیگر هر يك از اعضا ، عضو علي البدل جايگزين وي خواهد شد. مدت زمان اعتبار انتصاب چنين عضوي تا پايان مهلت اعتبار و رسميت هيئت رئيسه خواهد بود.       
تبصره 5: تشخيص موجه يا غير موجه بودن غيبت طبق ماده 7  اين آئين نامه، به عهده هيئت رئيسه خواهد بود.
تبصره 6: هر یک از اعضاء هیئت رئیسه می تواند از سمت خود استعفا دهد.بدین منظور عضو متقاضی استعفا، باید در خواست کتبی استعفا خود را با ذکر دلیل به رئیس و یا نایب رئیس هیئت رئیسه اعلام و هیئت رئیسه موظف است مراتب را در اولین جلسه رسمی خود مورد بررسی قرار داده و اتخاذ تصمیم نماید.
تبصره 7: گزارش حضور و غیاب اعضاء هیئت رئیسه  توسط دبیر کمیسیون و هر سه ماه یکبار به هیئت رئیسه ارائه می گردد.       
ماده 6- در صورتي كه به هر دليل، هيئت رئيسه اكثريت خود را از دست دهد، موضوع در جلسه فوق العاده مجمع عمومي كه به دعوت رئيس يا نايب رئيس يا بازرس كميسيون و حداكثر ظرف 20 روز از وقوع اين حالت تشكيل خواهد شد، مطرح شده و حسب مورد نسبت به ترميم هيئت رئيسه يا انتخاب مجدد اعضاي هيئت رئيسه توسط مجمع عمومي اقدام خواهد شد. در صورت اقدام به ترميم اعضاي هيئت رئيسه، اعتبار و رسميت هيئت رئيسه  ترميم يافته، حداكثر تا زمان اعتبار و رسميت هيئت رئيسه ي قبل خواهد بود.
   
مدیریت انگیزش (منابع انسانی)
9/ 10/ 1397 - دبیرخانه بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان مسئولیت پذیری اجتماعی CSR
25 آذرماه 1397 - دبیرخانه بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
یازدهمین دوره جایزه منابع انسانی ایران
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می شود.
ادامه
ششمین دوره جایزه نشان رهبری منابع انسانی
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می گردد.
ادامه
پنجمین دوره جایزه نشان مسئولیت پذیری سازمان
با همکاری بنیاد جهانی انرژی برگزار می شود
ادامه
فیلم های آشنایی با توانمندسازی منابع انسانی
بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران
ادامه
صدور گواهینامه صلاحیت و شایستگی منابع انسانی
نظام تأیید صلاحیت مدیران و کارشناسان منابع انسانی
ادامه
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی  اروپا
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا
ادامه
فروش هندبوک کیفیت جوران
جامع ترین کتاب کیفیت در جهان
ادامه