منشور حرفه ای کمیسیون

ارکان کمیسیون - بازدید : 2439
منشور حرفه ایی کمیسیون ساماندهی مدیران و کارشناسان منابع انسانی کشور ویرایش دوم شامل 18 ماده و 12 تبصره به شرح زیر است:

مقدمه:
توجه به نقش و جایگاه مدیران و کارشناسان منابع انسانی در حل مسائل سازمانی و ارائه راهکار برای دستیابی به موفقیت پایدار، سامان دهی و به روز آوری دانش و مهارت آنان ضروری است.
 در همین راستا بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران تصمیم بر تشکیل کمیسیون سامان دهی مدیران و کارشناسان منابع انسانی با هدف طراحی؛ طرح ریزی و جاری سازی سازوکارهای هم اندیشی، تسهیم دانش و سامان دهی وضعیت و فرایندهای حوزه مدیریت منابع انسانی را دارد.
ماده (1) اهداف:
 1. ایجاد بستری جهت همفکری و هم اندیشی و ساماندهی مدیران ،کارشناسان ،متولیان ، علاقمندان و فرهیختگان حوزه  منابع انسانی
 2. توسعه دانش و مهارت مدیران ،کارشناسان ،متولیان ، علاقمندان و فرهیختگان حوزه  منابع انسانی  از طریق برگزاری دوره های آموزشی و همایش های ملی و بین المللی و تولید و نشر محتوای علمی اعم از کتاب ، مقاله و...
 3. همسو سازی اهداف و برنامه های راهبردی سازمان ها با رویکرد توانمندسازی منابع انسانی
 4. ایجاد پایگاه و شبکه اطلاعاتی و بستر های انتقال تجربیات در حوزه منابع انسانی
 5. ایجاد و توسعه ارتباطات و تبادل اطلاعات علمی و همکاری با نهادها و مجامع داخلی و بین المللی مرتبط
 6. استانداردسازی اقدامات مدیریت منابع انسانی
 7. ایجاد نظام احراز و تایید صلاحیت مدیران ،کارشناسان منابع انسانی
ماده (2) ساختار مدیریتی:
ساختارمدیریتی كميسيون عبارتست از:
الف) مجمع عمومي
ب) هیات رئيسه
ج) كميته هاي تخصصي
د) بازرس
ه) دبير خانه
 
ماده (3): مجمع عمومي متشکل از اعضای این کمیسیون است.
ماده (4) : جلسات مجمع هر سال دو نوبت با تصويب هیات رئيسه و با دعوت كتبي رئيس و در غياب وي  نايب رئيس كميسيون با ذكر دستور كار جلسه تشكيل مي شود.
تبصره (1): اولين جلسه مجمع به دعوت رئيس بنياد توانمندسازي منابع انساني ایران تشكيل مي شود.
تبصره (2) : در صورتي كه به هر دليلي فاصله تشكيل دو جلسه مجمع توسط هیات رئيسه بيش از  8 ماه شود، بنياد توانمند سازي منابع  انساني ایران مي تواند راسا براي تشكيل مجمع اقدام كند.
تبصره (3): جلسات فوق العاده با تصويب هیات رئيسه و يا به درخواست حداقل 10 نفر از روساي كميته هاي تخصصي تشكيل مي شود.
ماده (5): جلسات مجمع با حضور اكثريت اعضاي كميسيون و یا حداقل 100 نفر رسميت خواهد داشت.
تبصره1: در صورتي كه در اولين نوبت دعوت جلسه مجمع در زمان مقرر تعداد حاضرين به حد نصاب تعيين شده نرسيد،جلسه بعدی، حداكثر 20 روز بعد با ارسال مجدد دعوت نامه و با رعايت مفاد مذكور در ماده (4)، تشكيل خواهد شد و جلسه با حضور اعضاي حاضر رسمي خواهد بود.
تبصره 2: در هر جلسه مجمع یک نفر بعنوان رئیس سنی ،یک نفر بعنوان دبیر و بک نفر بعنوان منشی بمنظور هیات رئیسه مجمع انتخاب و جلسه توسط ایشان اداره می شود. افراد هیات رئیسه مجمع نمی توانند داوطلب هیئت رئیسه کمیسیون باشند.
ماده (6): تصميمات مجمع با راي موافق اكثريت حاضر در جلسه اتخاذ خواهد شد.
تبصره: در صورتيكه تعداد آراي موافق و مجموع آراي مخالف و ممتنع برابر باشد، نظر رئيس و در غياب وي نايب رئيس كميسيون ملاك خواهد بود.
ماده (7): وظايف و اختيارات مجمع عبارت  است از:
 1. نظارت بر عملکرد هیات رییسه کمیسیون و کمیته های تخصصی
 2. انتخاب هیات رییسه کمیسیون
 3. انتخاب روسای کمیته های تخصصی
 4. تصویب منشور حرفه ای
 5. تصويب تعداد و تركيب و  عنوان كميته های تخصصي
 
ماده (8): تشکیل هیأت رئیسه کمیسیون:
 هيأت رئيسه كميسيون متشكل از 7 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي البدل است كه با رأي اكثريت اعضاي حاضر در مجمع عمومي كميسيون و به مدت دو سال منصوب مي شوند. عزل اعضاي هيأت رئيسه با همان مرجع انتخاب كننده  و مبتني بر فرايند انتخاب است.
     تبصره: در صورتي كه به هر علت ازجمله استعفاء، فوت و غيبت مكرر پس از جايگزين شدن اعضاي علی البدل تعداد اعضاي هئيت رئيسه به كمتر از هفت نفر برسد، رئيس و يا نايب رئيس كميسيون موظفند در ظرف كمتر از2 ماه براي انتخاب اعضاي جديد هئيت  رئيسه جلسه فوق العاده مجمع را تشكيل دهند.
ماده (9): اركان هيأت رئيسه:
ارکان هیات رئیسه عبارتست از : يك نفر رئيس، يك نفر نايب رئيس، يك نفر دبير و چهار عضو اصلي.
تبصره1: رئيس، نايب رئيس و دبير هيأت رئيسه در اولين جلسه رسمي هيأت رئيسه و با رأي اكثريت اعضاي هيأت رئيسه حداكثر ظرف يك ماه پس از انتخاب اعضاي آن توسط مجمع انتخاب و به مدت دو سال منصوب مي شوند.
تبصره2:  انتخاب مجدد اعضاي هيأت رئيسه در هيأت رئيسه هاي آتي كه با رأي اعضاي مجمع عمومي تعيين خواهند شد بلامانع  است.
تبصره 3: تا زماني كه اعضاي هيأت رئيسه ي جديد انتخاب نشده اند ، هيأت رئيسه سابق به كار خود ادامه خواهد داد.
 
ماده (10): ترتيب تشكيل و اداره جلسات هیات رئيسه بر اساس آيين نامه داخلي هیات است كه توسط آن هیات تهيه و تصويب مي شود.
ماده (11) وظايف و اختيارات هیات رئيسه:
 1. انتخاب رئیس ،نایب رئیس و دبیر کمیسیون
 2. تدوین برنامه استراتژیک و عملیاتی(آموزشی، پژوهشی)  به صورت سالانه
 3. تدوین برنامه های جلسات
 4. همکاری با دبیرخانه کمیسیون جهت اجرای برنامه
 5.  همکاری با کمیته های تخصصی
 6. همسو سازی اهداف کمیسیون با اقدامات کمیته ها ي تخصصي
 7. تهيه پيش نويس تغيير و يا اصلاح منشور به كميسيون
 8. پيشنهاد حذف ، تغيير و يا افزايش تعداد ، تركيب و عنوان كميته هاي تخصصي به مجمع
 9. تعيين حوزه فعاليت كميته های تخصصي
 10. نظارت بر عملكرد كميته هاي تخصصي
 11. بررسي ،تصويب و بازنگری ضوابط احراز و تعيين صلاحيت پيشنهادي از كميته هاي تخصصي
 12.  تاييد و صدور گواهي صلاحيت كارشناسان و مديران منابع انساني براي اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي
 13. تهيه و تصويب آيين نامه داخلي هیات رئيسه
 14.  همكاري با ساير اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در زمينه توانمند سازي منابع انساني
 15. اتخاذ تصميم در مورد چگونگي همكاري در برگزاري آزمون ها، كنگره ها، دوره هاي آموزشي و موارد مشابه
 16. اتخاذ تصميم در مورد نشر كتب و نشريات كميسيون
 17. حل اختلاف بين كميته هاي تخصصي
 
 ماده (12): روساي کمیته های تخصصی مدیران و کارشناسان منابع انسانی با راي اكثريت اعضاي حاضر در جلسه مجمع از بين اعضاي متقاضي مرتبط، حسب عنوان كميته براي دو سال انتخاب مي شوند.
  تبصره 1: انتخاب مجدد روساي كميته هاي تخصصي بلا مانع است.
تبصره2: جلسات كميته هاي تخصصي با دعوت رئيس كميته حداقل هر ماه يك نوبت تشكيل مي شود.
ماده (13): وظايف و اختيارات كميته هاي تخصصي:
 1. تهیه برنامه عملیاتی همسو با برنامه کمیسیون
 2. تولید محتوای علمی
 3. همکاری با دبیرخانه کمیسیون برای انجام فعالیت های پیش بینی شده
 4. تهيه و بازنگری ضوابط احراز و تعيين صلاحيت تخصصی كارشناسان و مديران منابع انساني در حوزه تخصصي كميته و ارائه به هیات رئيسه
 5. نياز سنجي و پيشنهاد دوره هاي آموزشي ویژه کمیته تخصصی
 6. برگزاري نشست هاي علمي در خصوص توانمند سازي منابع انساني در حوزه تخصصي كميته
تبصره : اعضای هیئت رئیسه می توانند در کمیته های تخصصی بعنوان عضو کمیته حضور یابند.
ماده (14): جلسات مشترک روسای کمیته های تخصصی و هیات رئیسه با دعوت رئیس هیات رئیسه حداقل هر 3 ماه یک نوبت تشکیل می شود.
 
ماده (15): دبیرکل بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران ،بازرس كميسيون جهت نظارت و کنترل اقدامات و ارائه گزارش سالانه با مجمع است.
ماده (16): دبیرخانه کمیسیون در بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران به آدرس خیابان سهروردی شمالی،بالاتر از میدان پالیزی، کوچه بسطامی، پلاک 15،واحد 5  است و مسئول کلیه اقدامات اجرائی كميسيون است.
ماده (17): عضو یت: افرادی که دارای شرایط ذیل باشند می توانند عضو کمیسیون  مدیران و کارشناسان منابع انسانی گردند و در انتخابات شرکت نمایند.
    1-مدیر و یا کارشناس حوزه مرتبط با منابع انسانی
    2-دارای سابقه کاری اجرائی حداقل 3 سال
    3-عضو بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران
سایر علاقمندان می توانند عضو کمیسیون گردند ولی حق رای نخواهند داشت.
ماده (18) مدیریت مالی:
کلیه هزینه های کمیسیون  مدیران و کارشناسان منابع انسانی توسط بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران پوشش داده می شود  و تمام اقدامات مالی کمیسیون توسط این  بنیاد انجام مي شود.
فایل ها
منشور کمیسیون
مدیریت انگیزش (منابع انسانی)
9/ 10/ 1397 - دبیرخانه بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان مسئولیت پذیری اجتماعی CSR
25 آذرماه 1397 - دبیرخانه بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
یازدهمین دوره جایزه منابع انسانی ایران
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می شود.
ادامه
ششمین دوره جایزه نشان رهبری منابع انسانی
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می گردد.
ادامه
پنجمین دوره جایزه نشان مسئولیت پذیری سازمان
با همکاری بنیاد جهانی انرژی برگزار می شود
ادامه
فیلم های آشنایی با توانمندسازی منابع انسانی
بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران
ادامه
صدور گواهینامه صلاحیت و شایستگی منابع انسانی
نظام تأیید صلاحیت مدیران و کارشناسان منابع انسانی
ادامه
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا
ادامه
فروش هندبوک کیفیت جوران
جامع ترین کتاب کیفیت در جهان
ادامه