شانزدهمین دوره همایش بین المللی مدیریت سبز

يكشنبه، 03 بهمن 1400
کنفرانس- بازدید : 583
شانزدهمین دوره کنفرانس بین المللی مدیریت سبز
3 اسفند ماه 1400
با محوریت محاسبه ردپای کربن
 اعطای گواهینامه سازمانهای سبز 1400
بطور رایگان
 
موضوعات شانزدهمین دوره همایش مدیریت سبز:
 • فرایند و روش محاسبه ردپای کربن
 • فرایند و روش محاسبه ردپای آب
 • ارزیابی چرخه عمر محصول و نشان محصول سبز
 • عقل زنانه و خروج از بحران زیست محیطی
 • نسل سوم از مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها
 • طراحی سبز و شاخص های محصول سبز
 • مدیریت سبز و برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ماده 38 بند (ز)
 
شانزدهمین دوره کنفرانس بین المللی مدیریت سبز
انسان امروزین با مسائل بنیادینی مواجه است که برخی از آنان مشخصه دوران معاصر و از ویژگی های منحصر بفرد روزگار ما محسوب می گردد. در این میان، می توان به بحران زیست محیطی اشاره داشت که پیامد آن در گرمایش زمین، آلودگی و تخریب طبیعت قابل ردیابی است، و همچنین بحران اجتماعی را ذکر نمود که مشخصه آن در خشونت های خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و همچنین فقر قابل مشاهده است. جالب توجه این است که این دو در نسبتی با هم در حال حرکت هستند.
این نسبت، انسان معاصر را در یک فرایند حلقوی زندانی کرده است و این زندان حاصل عملکرد خود اوست. بنای دیوارهای این زندان بر اساس سبک زندگی مصرفی او و تغییرات اقلیمی بنا شده است و تحریک هریک از این بناها، دیگری را مستحکمتر می کند. این زندان حلقوی، همانگونه که تاکید گردید در ابعاد بحران زیست محیطی، همچون آلودگی هوا، آب، خاک و انهدام گونه های گیاهی و حیوانی، و ابعاد اجتماعی همانند خشونت و فقر بر مردم پدیدار می شود. از آنجا که این بحران، کلیه دستاوردهای بشر در دوره های متعدد تاریخی را تحت الشعاع خود دارد، به یک مسئله فلسفی نیز بدل شده است. بدین دلیل، بحران زیست محیطی معاصر، صرفا بعنوان یک موضوع زیست محیطی یا تکنولوژیکی و یا اجتماعی تحلیل نمی شود، بلکه در چارچوب یک مسئله فلسفی ظهور می یابد.
 
به جهت آگاهی نسبی حاکم بر جامعه، نسبت به بحران زیست محیطی موجود و آثار اجتماعی- اقتصادی و بهداشتی آن، ضرورت تمرکز بر استدلال وجود چنین بحرانی را کمرنگتر از سابق نموده است.
 
بشر معاصر عادت به اتخاذ رویکرد فنآوری محور(از قبیل فن آوری سبز، هوش مصنوعی و...) برای خروج از بحرانهایش دارد. تجربه سه دهه اخیر حکایت از این امر دارد که خود فن آوری یکی از مشخصه های ایجاد این بحرانها محسوب می گردد. بدین جهت زمان آن فرا رسیده است که علاوه بر توجه به علم و فنآوری، مسئله توسعه پایدار و راهکارهای خروج از بحران زیست محیطی با توجه به ظرفیت خود انسان باز تعریف گردد.
بدین معنا که علاوه بر رویکرد تکنولوژی محور، رویکردی انسانی نیز برای خروج از بحران ذکر شده مطرح است که در این رویکرد، ظرفیت وجودی خود انسان مورد جستجو است. شاید بنظر این رویکرد سنتی آید، اما با کمی تامل، نوین بودن آن مشخص می گردد.
در همین راستا شانزدهمین دوره کنفرانس بین المللی مدیریت سبز در کنار درک اهمیت دانش و فناوری برای خروج از بحران زیست محیطی معاصر که به مسائل اجتماعی و بهداشتی و سیاسی نیز تبدیل شده است، در نظر دارد تا این دوره از کنفرانس بر ظرفیت وجودی خود انسان تمرکز جدی تری نماید و نوین بودن این نوع از کشف ظرفیت بشری را شفاف تر کند.
 
زنان و خروج از بحران زیست محیطی
انسان بطور تاریخی همواره معادل با مرد تعریف شده است. بدین منظور در بسیاری از ادبیات جهانی، انسان مساوی با مرد بوده، در نتیجه مشخصه های وجودی انسان معادل با مشخصه های وجودی مرد لحاظ گردیده است. بدلیل رشد فکری، ذهنی و توسعه اقتصادی و اجتماعی، این فرصت برای نیمه دیگری از انسان فراهم شده تا در تحولات اقتصادی و اجتماعی حضور یابد و یک حقیقت پنهان را علنی کنند و آن اینکه ظرفیت وجودی انسان برابر با ظرفیت وجودی مردان نیست. بلکه ظرفیتی پنهان شده در جهان بشری وجود دارد که تمدن معاصر رخست بروز به آن داده است، و آن چیزی نیست جز آنچه که همواره کنار ما بوده و هست، ولی توجهی هدفمند و نظام مند به آن نشده است: ظرفیت وجودی بانوان. که به معنای گشودگی نمایش تمایز ذاتی مردان و زنان است.
این تمایز وجودی مردان و زنان به جامعه بشری توانایی دیگری می بخشد که نه قابل مقایسه و نه قابل رقابت با مردان است. بلکه کیفیت ذاتی بانوان است که اینک برای نجات بشری یک ضرورت جدی محسوب می گردد. این کیفیت به معنای امکان ظرفیت وجودی حاکم بر جهان بشری است که نزد بانوان است و کاملا جنسیتی است. البته نه به معنای نفی مردان، نه به معنای برابری و عدالت خواهی بین زنان و مردان، بلکه صرفا به معنای فهمی از توانایی ذاتی بانوان برای حل بحرانهای معاصر بشری است که در نهاد او قرار داده شده است. بشرط آنکه نه همانند مردان عمل کند و نه همانند مردان بیاندیشد، بلکه همانند خودش عمل و اندیشه کند. یعنی عقل زنانه، راهکاری برای خروج زا بحران زیست محیطی معاصر.
 
محورهای علوم طبیعی و علوم انسانی حاکم بر شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت سبز
این دوره از کنفرانس بین المللی مدیریت سبز بر سه وجه از ظرفیت موجود در جهان بشری برای حل مسائل اش، بخصوص بحران زیست محیطی که در ابعاد متعدد اجتماعی و اقتصادی و سیاسی خود را پدیدار می کند، متمرکز است:
بخش اول: دانش و فن آوری
 • شاخص های مدیریت سبز
 • محاسبه ردپای کربن
 • محاسبه ردپای آب
 • ریز پلاستیک در آب و هوا
 • اقتصاد چرخه ای/حلقه ای
 • حذف مفهوم و واژه زباله(پسماند و پساب) از ادبیات مدیریت سبز
 • حرکت حلقه ای ماده از حالتی به حالت دیگر
مدرسه فلسفه
با رویکرد کاهش بحران زیست محیطی معاصر
ادامه
مدیریت انگیزش (منابع انسانی)
9/ 10/ 1397 - دبیرخانه بنیادتوانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیابان مسئولیت پذیری اجتماعی CSR
25 آذرماه 1397 - دبیرخانه بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران
ادامه
یازدهمین دوره جایزه منابع انسانی ایران
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می شود.
ادامه
ششمین دوره جایزه نشان رهبری منابع انسانی
با همکاری آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا برگزار می گردد.
ادامه
پنجمین دوره جایزه نشان مسئولیت پذیری سازمان
با همکاری بنیاد جهانی انرژی برگزار می شود
ادامه
فیلم های آشنایی با توانمندسازی منابع انسانی
بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران
ادامه
صدور گواهینامه صلاحیت و شایستگی منابع انسانی
نظام تأیید صلاحیت مدیران و کارشناسان منابع انسانی
ادامه
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا
ادامه
فروش هندبوک کیفیت جوران
جامع ترین کتاب کیفیت در جهان
ادامه