برای کسب موفقیت پایدار، سازمانهای ما نیازمند تغییر و بهبود در حوزه های مختلفی هستند که در میان این حوزه ها، منابع انسانی نقش مهم تر و کلیدی تری را ایفا می نمایند، چرا که عاملین هر نوع تغییر و بهبود در هر حوزه ای، افراد هستند. به همین دلیل منابع انسانی محور دستیابی به اهداف سازمانی اند. اما کدامین منابع انسانی می توانند این نقش را ایفا کنند؟ طبعاً پاسخ این پرسش، منابع انسانی توانمند است؛ یعنی افرادی که دارای دانش، مهارت و انگیزه کافی برای حل مسائل سازمانی در مسیر اهداف آن هستند.
این گونه است که در مطالعات توسعه هم بر نقش منابع انسانی در توسعه بسیار تأکید شده و توانمندسازی منابع انسانی را راهبردی اساسی برای توسعه ملتها به شمار آورده اند.
در همین راستا بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران به عنوان یک نهاد غیرانتفاعی و غیردولتی تلاش دارد تا بر اساس مدل توانمندسازی منابع انسانی، رویکردهای نوین حل مسأله را از طریق ارتقاء توانمندی های منابع انسانی (دانش، مهارت و انگیزه) به طور هدف مند و نظام مند در کشور توسعه دهد.

هشتمین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی برگزار شد
نظام تایید صلاحیت مدیران و کارشناسان منابع انسانی
ادامه
صدور گواهینامه صلاحیت و شایستگی منابع انسانی
نظام تأیید صلاحیت مدیران و کارشناسان منابع انسانی
ادامه
هفتمین دوره جایزه منابع انسانی ایران
هفتمین, جایزه منابع انسانی
ادامه
جایزه رهبری منابع انسانی اروپا
نشان "رهبری منابع انسانی"
ادامه